ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich voor een dienst heeft aangemeld bij PuurBewust. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Door gebruik te maken van de diensten van PuurBewust gaat de cliënt akkoord met deze voorwaarden.

 

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. In geval van betalingsverzuim stuurt PuurBewust eerst een betalingsherinnering. Mocht de betaling niet binnen 14 dagen na deze herinnering zijn plaatsgevonden dan zal PuurBewust genoodzaakt zijn om de openstaande factuur plus de incassokosten (minimum van € 40,-) plus de wettelijke rente van 2%, te laten vorderen door een incassobureau.

 

Annulering
Annulering van een sessie dient minimaal 24 uur van tevoren plaats te vinden. Wanneer een gemaakte afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren wordt verplaatst of geannuleerd, worden de volledige kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om aanvullende informatie en uitleg te vragen bij onduidelijkheden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. PuurBewust heeft geen resultaatverplichting. PuurBewust draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling bij PuurBewust. Een behandeling/sessie is geen vervanging voor een bezoek aan een arts of als vervangende methode in situaties waarin medisch ingrijpen noodzakelijk is. Indien cliënt wil stoppen met medicijnen of een behandeling van een andere discipline, dan is dat iets tussen cliënt en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. PuurBewust draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.